top of page
Kehollisuus johtajuus läsnäolo

"Johtajuus on vaikeaa sen takia, keitä me olemme ihmisinä."

Rainer Puittinen

KEHOLLISEN JOHTAJUUDEN COACH

Arvon tuottamisen nopeus riippuu inhimillisestä toimintakyvystä paineen alla

Työskentelen johtajien kanssa, joille oma ja organisaation kyky sietää epävarmuutta, sopeutua muuttuviin olosuhteisiin ja omaksua tarpeellisia taitoja nopeasti, ovat tietoa ja teoriaa tärkeämpiä pitkäkestoisen menestyksen tekijöitä. 

Ihmiset hakeutuvat työskentelemään kanssani, kun olosuhteet vaativat uutta suoriutumisen tasoa, esimerkiksi silloin, kun:​

 • Uran murroskohdat vaativat kykyä toimia entistä monimutkaisemmassa ympäristössä esimerkiksi siirryttäessä asiantuntijatehtävistä yksikön tai liiketoiminnan johtoon tai toimitusjohtajanimityksen yhteydessä.  

 • Henkilökohtainen- tai organisaation kehitys on törmännyt ns. lasikattoon ja ponnistelu sitä vastaan alkaa kasvattaa stressiä ja kaventaa näköalaa. 

 • Murros ympäristössä kasvattaa toiminnan kompleksisuutta ja siihen liittyvä epävarmuus ja paine alkavat hajoittaa toimintakykyä. 

 • Merkittävään muutokseen tähtäävät hankkeet eivät etene ja niihin liittyvä paine alkaa synnyttää organisaation toimintaa lamauttavia leirejä.

 • Menneisyyden onnistumisiin takertuminen verottaa muutokseen sopeutumista, uusiutumista ja arvon tuottamisen nopeutta.

Tieto, menetelmät ja viplittömät päätökset eivät paranna toimintakykyä vaikeissa tilanteissa. Toimintakyky ja nopeus paineen alla paranevat harjoittelemalla. 

MAHDOTTOMASTA TULEE MAHDOLLISTA, KUN KOKEMUS KORVAA NÄKEMYKSET

Kehollisen Johtajuuden Coaching on työskentelyä sosiaalisisten tilanteiden paineen alla aktivoituvien,  ehdollistuneiden toimintamallien kanssa. Ajan saatossa ehdollistuneet automaatiot muodostuvat uusiutumista ja arvon tuottamisen nopeutta nakertaviksi pullonkauloiksi.

Coaching on toiminnallista, kokemusperäiseen syvään oppimiseen perustuvaa. Se vaikuttaa suoraviivaisesti ja pysyvästi toimintakykyyn  keskushermoston niissä osissa, jotka aktivoituvat stressin vaikutuksesta.

Coachingin matala-asteisesti uhkaavissa tilanteissa ehdollistuneet toimintamallit sekä niihin liittyvät uskomukset ja tunteet tulevat näkyviin: "Ei tämä ole tärkeää, olen oikeassa, en halua tätä, olet väärässä, pelottaa, hävettää, raivostuttaa, ei minusta ole siihen, haluan pois tästä tilanteesta, minä määrään, ei tämä ennenkään ole toiminut jne...". 

Samat stressitilanteisiin ehdollistuneet toimintamallit rajoittavat toimintakykyä myös todellisissa tilanteissa.

Coachingissa tavoitteellista toimintaa rajoittavia toimintamalleja, tunnereaktioita ja ajatusrakenteita opitaan tiedostamaan, sietämään lamaantumatta, hallitsemaan ja purkamaan. Silloin aukenee aidosti uusia mahdollisuuksia toimia arvokkaasti, tilanteiden ehdoilla ja kuitenkin päämäärätietoisesti.

Coaching ja siihen liittyvä harjoittelu kehittää kykyä rentoon, avoimeen ja uteliaaseen läsnäoloon kompleksisuuden ja epävarmuuden kasvaessa. Rennon toimintakyvyn kehittymisen myötä lujittuu myös luottamuksen ilmapiiri ja myötätuntoinen yhteys toisiin.

Kokonaisvaltainen toimintakyvyn paraneminen jalostaa koko organisaation viisautta ja nostaa arvon tuottamisen nopeutta.

Toiminnallinen harjoittelu ja syvä, kokemusperäinen oppiminen uudelleenkalibroi keskushermoston stressitoleranssia ja siihen liittyviä ehdollistuneita toimintamalleja. Kun keskushermoston stressinsietokyky kasvaa, toiminnan vapausasteet lisääntyvät.

 

Mahdottomasta tulee pikkuhiljaa mahdollista. 

STRESSI INDIKOI KASVUN SUUNTAA 

Paine kasvaa ja stressi lisääntyy toimintakyvyn rajoilla. Yhdessä on mahdollista nähdä mahdollisuuksia ja esteitä, joille yksin on sokea.

Kehollisen johtajuuden coaching on työskentelyä paineen alla ilmenevien arvon tuottamisen pullonkaulojen juurisyiden kanssa

Coaching kehittää arvon tuottamisen kannalta välttämätöntä inhimillistä toimintakykyä vaikeissa tilanteissa:

 • Kykyä pysyä rennosti läsnä, avoimena ja osana porukkaa - eli toimintakykyisenä ja arvokkaana - yllättävissä ja stressaavissa tilanteissa tunneperäisen reagoinnin aiheuttaman yhteisön sirpaloitumisen sijaan.

 • Valmiutta luoda yhdessä merkitsevä ja todellinen visio tulevaisuudesta ja kommunikoida se uskottavasti toisten näkemysten autoritäärisen  jyräämisen sijaan.

 • Kykyä luoda kiihtyviä arvon tuottamisen rytmejä, jotka kirkastavat, suuntaavat ja tahdistavat toimintaa ympäröivän hälinän keskellä.

 • Kykyä ylläpitää toiminnan fokusta asettamalla selkeät odotukset ja antamalla perusteltua ja eteen päin suuntaavaa palautetta toisille, jatkuvasti olosuhteiden mukaan muuttuvan suunnan sijaan.

 • Rohkeutta puuttua arvon tuottamista hajoittavaan toimintaan, sekä päättäväisesti puolustaa päätettyjä tärkeitä päämääriä avoimesti ja toisia kunnioittaen, viivyttelyn, vastuun välttelyn ja siitä seuraavan organisaation kyynistymisen sijaan. 

 • Valmiutta ristiriitaisten näkemysten tasapuolisen uteliaaseen,‍ myötätuntoiseen ja kriittiseen kohtaamiseen luottamuksen lujittamiseksi puolueellisuuden ja yksinkertaisten dogmien suosimisen aiheuttaman turhautumisen ja luovuttamisen sijaan.

 • Kykyä luoda ja ylläpitää avoimuuden, selkeyden ja luottamuksen ilmapiiriä, joka kannustaa innostumiseen, rohkeuteen ja hallittuun riskinottoon vaikeissa tilanteissa, oman nahan suojelemisen ja poteroitumisen sijaan. 

 • Resilienssiä - kykyä kohdata vaikeita tilanteita ja palautua niistä entistä vahvemmalle ja nopeammalle arvon tuottamisen uralle, stressitason nousun, ja kasvavan epävarmuuden sijaan.

"Tuntuu mahtavalta ja palkitsevalta, että pystyn harjoittelemalla oppimaan uutta, käyttämään oppimaan välittömästi ja näkemään sen vaikutuksen. Valmennuksen aikana olen saanut kokemuksen ja luottamusta siihen, että omia tavoitteita kohti todella on mahdollista kulkea harjoittelemalla!"

Paineen laukaisemilla ehdollistuneilla toimintamalleilla on tuhoisia vaikutuksia arvon tuottamisen nopeuteen:

 1. Stressaavissa tilanteissa "meistä yhdessä" tulee tahtomatta "minä" vastaan "he". Poteroituminen tekee yhteydestä toisiin, heidän kokemuksesta, näkemyksistä ja tarpeista toissijaisia. Fokus, energia ja luottamus alkaa sirpaloitua.

 2. Paineen alla tunneperäinen hätäinen tulkinta ohittaa tapahtumien ja tosiasioiden huomioimisen, tilanteen rationaalisen analyysin ja perustellun toiminnan suuntaamisen. Virhearviot eskaloivat tilanteita entisestään ja syventävät tuhoisaa kierrettä.

 3. Epävarmuuden vallitessa henkilökohtaisen turvallisuuden ja hallinnan tunteen palauttamiseen tähtäävät tutut ja turvalliset toimintamallit syrjäyttävät luovan ajattelun sekä taidokkaan toiminnan tilanteen ehdoilla. Kyky uudistua ja aidosti sopeutua uusiin olosuhteisiin kärsii.

Coachingissa avoimen läsnäolon ja taidokkaan toiminnan kyvykkyydet kehittyvät. Harjoittelusta seuraava viisaus ja varmuus toimia tilanteeseen sopivasti kasvattavat luontaista toimintakykyä stressaavissa tilanteissa.

OLET SITÄ, MITÄ TOISTUVASTI TEET

(Et sitä mitä ajattelet olevasi)

Meillä kaikilla on elämän muovaama kokoelma erilaisissa tilanteissa tahdosta riippumatta aktivoituvia ehdollistuneita ajatus- ja toimintamalleja. Aika ja tuhannet toistot ovat hioneet ne tiedostamattomiksi, omalta havaintokyvyltä piilossa oleviksi, "normaaleiksi" tavoiksi toimia erilaisissa kohtaamis- ja vuorovaikutustilanteissa. 

Ehdollistumat ovat niin syvästi olemuksessamme, että niiden muuttaminen pelkästään ymmärryksen ja ajatuksen voimalla on mahdotonta. Siitä syystä keho ja toiminnallinen työskentely asetetaan valmennuksessa oppimisen keskiöön.

Hienovaraisilla ehdollistuneilla toimintamalleilla ja ääritilanteissa räjähtävillä puolustusreaktioilla on yksinkertainen, elämän kannalta kriittinen tarkoitus: palauttaa tai ylläpitää hallinnan ja turvallisuuden tunnetta. Aivojen primitiivisten osien ohjaamat ehdollistumat ohittavat tilanteita kokonaisvaltaisesti ymmärtävät ja rationaaliseen päätöksentekoon kykenevät aivokuoren osat. Sen takia ymmärrys omien reaktioiden haitallisuudesta ja rationaaliset päätökset toimia "seuraavalla kerralla toisin" harvoin muuttavat mitään toiminnassa, kun stressitason taas nousee.

Sisulla "hammasta purren" selviäminen hidastaa arvon tuottoa riippumatta virallisesta organisaatio-  ja johtamiskulttuurista.

Vaikeuksien kautta karaistuminen on illuusio johdon paineensietoa aidosti jalostavasta kasvupolusta. Todellisuudessa stressiin liittyvät ehdollistumat lujittuvat sillä tavalla yleisesti hyväksytyiksi johtamiskäytännöiksi - tuhoisin seurauksin arvon tuottamisen nopeudelle.

Yksinvaltijamainen sankarijohtaminen, pelolla johtaminen ja vastuunoton puutteesta kielivät hämmennys, epätietoisuus suunnasta sekä toiminnan lamaantuminen ovat surullisen tuttuja esimerkkejä "vaikeuksista karaistumisesta". 

Krooninen vastakkainasettelu, sitkeät näkemyserot, jatkuvat konfliktit, uteliaisuuden puute, tapojen ja kokemuksen suosiminen tosiasioiden yli, poteroituminen ja toistuva sitoumusten pettäminen ovat oireita arvon tuottamisen nopeuden vakavista pullonkauloista, joiden juurisyiden korjaaminen edellyttää johtajuuden inhimillisiin elementteihin pureutuvaa väliintuloa.

COACHING- TAPAAMINEN

On mahdollista varmistua siitä, että merkityksellien muutos on mahdollinen yhdessä tietämättä tarkalleen miten se tapahtuu ja mitä se tuo tullessaan.

Ilmaisen coaching- tapaaamisen tarkoitus  on varmistaa, että toivomasi muutoksen edellytykset ovat olemassa. Se on lähtökohta tuloksekkaalle yhteistyölle. Tapaamisen aikana varmistamme yhdessä, että:

​​

 • Ymmärrät, mitä todellinen muutos vaatii ja tilanteesi sallii sinun sitoutua siihen liittyvään työhön.

 • Kehollisen johtajuuden coachingiin liittyvä toiminnallinen työskentely ja omat harjoitteet tuntuva sinulle sopivilta työskentelytavoilta.

 • Ymmärrät omien toimintamalliesi merkityksen arvon tuottamisen nopeuden kannalta ja olet motivoitunut tarkastelemaan itseäsi myötätuntoisesti, mutta rehellisen kriittisesti.

 • Luotat minuun tarpeeksi ottaaksesi minut coachiksesi, haastavaksikin oppaaksi ja silti aina sinun kasvusi puolella olevaksi kanssakulkijaksi.

 • Coachina uskon itse kaipaamasi muutoksen olevan mahdollinen ja olen valmis sitoutumaan sen vaatimaan työskentelyyn kanssasi.

Tapaamisen aikana syntyy parhaimmillaan molemminpuolinen varmuus siitä, että sinulle merkitsevä muutos on mahdollista saada tapahtumaan yhdessä.  

bottom of page